spacer
Töömeditsiini osakond
[ kontaktandmed ]

Tervisekontroll
Tervisekontrolli läbiviimine kahjulikes tingimustes (tööstusettevottetes) töötavatele töötajatele, nakkushaiguste profülaktika eesmärgil (lasteaedade, koolide, apteekide, juuksurettevõtete, saunade, toiduobjektide töötajatele) ning teistele, kellel on tekkinud vastav vajadus.
[ Hinnakiri ]

Riskianalüüs
Töökeskkonna ohutegurite valja selgitamine ja hindamine. Analüüsi eesmargiks on välja selgitada ohu suurust töökohtadel ning selle vähendamiseks vajalike meetmete rakendamist.
[ Hinnakiri ]

Tööstuskeskkonna ohutegurite mõõtmine
Müra, vibratsiooni, elektrimagnetlainete, kemakaalide, tolmusisalduse, mikrokliima jt. laboratoorsed uuringud.
[ Hinnakiri ] (laboratoorsete uuringute osakond

spacer


Profülaktilise desinfektsiooni osakond
[ kontaktandmed ]
Desinfektsiooni, desinsektsiooni ja deratisatsiooni teenused
Putukate ja kahjurite hävitamine, elu- ja mitteeluruumide, keldrite, põõningute, laevade, eksporttoodangu, pöllumajanduslaode, tööstusettevõtete ja toidukaitlemisega tegelevate asutuste, raviasutuste, hotellide jt. objektide desinfektsioon ja fumigatsioon.
[ Hinnakiri ]

spacer


Laboratoorsete uuringute osakond
[ kontaktandmed ]
Ümbritseva keskkonna füüsiliste ohutegurite uuringud
Müra, vibratsiooni, elektromagnetlainete, valgustuse, öhu temperatuuri, niiskuse ja liikumiskiiruse möötmised.
[ Hinnakiri ]

Keemilised uuringud
Terviseohtlike ainete (kemikaalide) sisalduse mõõtmised kinnistes ruumides, töökohtadel, atmosfääris. Joogi- ja heitvee, basseinide ja lahtiste veekogude vee uuringud.
[ Hinnakiri ]

Mikrobioloogilised uuringud
Haigetelt saadud materjalide uuringud. Joogi- ja heitvee, basseinide ja lahtiste veekogude vee, õhu ja toidutoodete uuringud. Laboratoorsed uuringud toidukaitlemisega tegelvatel objektidel sisekontrolli teostamise eesmargil (toodangu kvaliteedi ja uhtumiste uuringud).
[ Hinnakiri ]

Hügieenialane valjaõpe
Toidukaitlemisega tegelevates ettevõtetes (kauplused, baarid, restoranid, laod j.n.e.) töötavate töötajate toiduhügieeniga seotud valjaõpe.
[ Hinnakiri ]

spacer

spacer
OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis, Narva 20103, Joala tn. 6
Tel. +372 35 99 311 Fax. +372 35 99 318 E-mail: fopservis@fopservis.ee
spacer